Påminnelse om att LUDD:s medlemsmöte är idag, kl 18:30!

published 14/03-24 by board

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Mötesformalia.

§ 3. Rapport från styrelsen.

§3.1 Ekonomisk Rapport

4. Rapport från revisor

§ 5. Personval

§5.1. Val av styrelse
§5.2. Val av valberedning
§5.3 Val av revisor och suppleant

§ 6. Behandling av motioner och propositioner.

§6.1. Uppdatering av LUDD:s mål och visioner
§6.2. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

§7. Diskussion om lokalsituationen

§8. Övriga frågor.

§8.1. Modernisering av medlemssystem

§9. Mötets avslutande.

Styrelsen planerar att yrka på bordläggning av punkt §3.1 t.o.m §6.2 med anledning att vi hoppas kunna återfå lokalen innan inval av ny styrelse. Rekrytering har varit nära omöjlig på grund av att lokalen varit stängd.

Med det sagt får ni gärna delta på diskussionen kring lokalen och kring uppgradering av medlemssystemet.

Zoom: https://ltu-se.zoom.us/j/2764515998