Stadgar

From LUDD - Luleå Academic Computer Society

Revision as of 22:28, 1 October 2019 by Brink (talk | contribs)

These rules are currently only available in Swedish.

Dessa regler gäller sedan årsmötet 2018-10-18. Äldre stadgar finns tillgängliga, fråga rötterna. För definition på "root" och "rötter", se §9.

1. Föreningen

LUDD är en ideell förening. Föreningen skall drivas utan något som helst vinstsyfte.

2. Syfte

LUDD ska verka för att medlemmarna får större kunskaper om datorer i alla dess former, genom att ge möjlighet att diskutera, utveckla och arbeta med hårdvara och mjukvara på operativsystemsnivå, samt verka för att skapa en samhörighet mellan alla datorintresserade på universitetet.

3. Oberoende

LUDD är partipolitiskt och religiöst neutral och obunden.

4. Säte

LUDD har sitt säte i Luleå.

5. Medlemsskap

För att bli medlem i LUDD krävs inbetald medlemsavgift samt att man är inskriven eller anställd vid Luleå Tekniska Universitet. Medlemsavgiften ger ett kalenderår av medlemskap från och med registrering i systemet. Fler medlemsavgifter ökar det aktuella medlemskapet med 365 dagar framåt per medlemsavgift.

6. Sammansättning och medlemmar

LUDD:s sammansättning utgörs av dess medlemmar. Medlemsavgiften faställs av årsmötet. Medlem får ej företräda föreningen utan styrelsens medgivande. Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen eller av styrelsen utsedd person utträda ur föreningen. Medlemsskapet avslutas om medlem vid anmodan ej betalar medlemsavgift. Medlem som brutit mot stadgarna, av styrelsen beslutade regler, eller uppfört sig så att föreningen lidit skada, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, och/eller bli ersättningsskyldig.

7. Användning av system

För att medlem ska få använda LUDD:s datorsystem krävs att denne accepterar de krav som ställs för utnyttjande av systemet. Medlem som bryter mot ansvarsförbindelsen kan av huvudsystemansvarig stängas av från datorsystemet men styrelsen ska sedan ta upp avstängningen vid nästkommande styrelsemöte.

8. Verksamhetsår

LUDD:s verksamhets- och räkneskapsår löper under tiden 1 juli t.o.m. 30 juni.

9. Årsmöten, och Föreningsmöten

 1. Föreningsmöten är LUDD:s högsta beslutande organ.
 2. Föreningsmöten utgörs av LUDD:s medlemmar.
 3. Årsmöte skall hållas i läsperiod 3 (januari t.o.m. mars månad).
 4. Föreningsmöten får ske närhelst så är påkallat, men minst ett föreningsmöte skall hållas under läsperiod 1 (september t.o.m. oktober).
 5. Föreningsmöten får ej hållas under ferie- eller tentamensperiod.
 6. Årsmötet och föreningsmöten sammanträder på kallelse av styrelsen.
 7. Rätt att hos föreningens styrelse kräva sammankallande av föreningsmöte tillkommer:
  • Styrelsemedlem
  • Föreningens revisorer
  • Föreningens medlemmar, om minst tio av dessa begär det.
 8. Kallelse till årsmötet och föreningsmöte skickas ut via e-post i god tid till alla medlemmar, men senast 14 kalenderdagar innan mötet.
 9. Kallelse skall uppta föredragningslista. Tillägg till föredragningslista anslås och skickas ut senast tre dagar före mötet.
 10. Motioner till års- eller föreningsmöte ska inkomma till styrelsen senast sju dagar innan mötet skall äga rum. De kan lämnas in elektroniskt men innan årsmötet öppnas ska det till styrelsen ha lämnats in en underskriven papperskopia. Senast tre dagar innan årsmötet ska styrelsen skicka ut inkomna motioner samt propositioner till alla medlemmar via e-post.
 11. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem. Röstning får ej ske genom fullmakt.
 12. Beslut fattas med enkel majoritet, där Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Vid lika röstetal vid personval bordläggs frågan till nästa möte, vilket måste sammankallas inom tre veckor.
 13. Vid årsmötet och föreningsmöten skall protokoll föras, som snarast efter mötet anslås på webben. Detta skall ske senast tre veckor efter mötets avslutande om inte god anledning finnes.
 14. På föreningsmöten skall minst följande punkter upptas på dagordningen
  • Mötets öppnande.
  • Mötesformalia.
  • Rapport från styrelsen.
   • Presentering av nya valda funktionärer av styrelsen sedan föregående föreningsmöte.
  • Rapport från revisor.
  • Behandling av motioner och propositioner.
   • Förankring av tillsvidare beslutade regler genom medlemsbeslut.
  • Övriga frågor.
  • Mötets avslutande.
 15. På årsmötet skall förutom ovanstående punkter även följande upptas på dagordningen
  • Ekonomisk redovisning.
  • Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
  • Uppdatering av LUDD:s mål och visioner.
  • Val av styrelse.
   • Val av Ordförande.
   • Val av Vice Ordförande.
   • Val av Kassör.
   • Val av Sekreterare.
   • Val av två Ledamöter.
   • Val av Huvudsystemansvarig.
  • Val av valberedning
   • Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande.
  • Övriga val
   • Val av revisor och suppleant.
 16. På första föreningsmötet för verksamhetsåret skall förutom punkter från §9.14 även följande upptas på dagordningen:
  • Rapport från styrelsen.
  • Presentation av verksamhetsplan för sittande styrelse.
  • Föregående styrelsens verksamhetsberättelse.
  • Föregående styrelsens kassaberättelse.
  • Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet.

10. Valberedning

 1. Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar, varav en sammankallande.
 2. Valberedningens uppgift är att bereda poster som väljs av föreningsmöten.
 3. I valberedningen ingående föreningsmedlem får ej kandidera till post som valberedningen har till uppgift att förbereda. Medlemmen är dock ej förbjuden från att bli nominerad på mötet.
 4. Valberedningens förslag anslås samtidigt med kallelse till årsmötet.


11. Styrelse

 1. LUDD:s styrelse skall minst bestå av:
  • Ordförande.
  • Vice Ordförande.
  • Kassör.
  • Sekreterare.
  • Ledamöter, två (2) stycken.
  • Huvudsystemansvarig.
 2. Firmatecknare.
  • Ordförande i union med kassör är firmatecknare för LUDD
  • Innan verksamhetsårets första föreningsmöte skall banken uppdateras med gällande uppgifter om nyvalda firmatecknare.
 3. Styrelsen väljs på årsmötet för perioden 1 juli - 30 juni.
 4. Styrelsen är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
 5. Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter och är ansvarig inför årsmötet.
 6. Styrelsen ska fatta beslut i löpande ärenden samt handha års- och föreningsmöten.
 7. Styrelsen ansvarar för att nya studenter får information om föreningen.
 8. Styrelsen ansvarar för att annonsering av alla officiella arrangemang i god tid går ut till medlemmarna via avsedd e-postlista och eventuella övriga informationskanaler.
 9. Instruktioner för ansvarsuppdelning på styrelsepositionerna finns beskrivet i instruktionssamlingen.
 10. Avhopp
  • Om ordförande eller kassör avgår från sin post, så kan denna post endast väljas vid ett föreningsmöte.
  • Om en annan styrelsepost avgår kan styrelsen välja en medlem att fylla den posten för samma period.

12. Styrelsemöten

 1. Styrelsen sammanträder på Ordförandens kallelse.
 2. Varje styrelsemedlem äger rätt att hos Ordförande begära sammankallande av styrelsemöte.
 3. Kallelse till styrelsemöte skall vara utskickad senast en vardag före mötet.
 4. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 5. För att styrelsen skall äga beslutsrätt krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.
 6. Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket justeras av valda justerare och Ordförande. Detta protokoll publiceras sedan på webben senast tre veckor efter mötets avslutande, om inte god anledning finnes.
 7. Medlemmar har närvaro-, förslags-, samt yttranderätt på styrelsemöten, men styrelsen kan besluta annat för enskilda punkter.

13. Arbetsgrupper

Till styrelsens förfogande finns det en rad olika grupper, kallade arbetsgrupper, som sköter specifika delar av LUDD:s verksamhet. Dessa arbetsgrupper svarar till styrelsen men agerar som egna entiteter i frågor som ej har ekonomisk innebörd. Dessa arbetsgrupper består av:

 1. Bosch.
 2. Langruppen.
 3. Root-gruppen.
 4. Valberedningen. Arbetsuppgifter listas i instruktionssamlingen för respektive arbetsgrupp.


14. Revision

 1. Till grund för revision av verksamheten ligger stadgarna samt allmän lagstiftning.
 2. Revision av föreningens verksamhet utförs av vald revisor.
 3. Revisor har i uppdrag att se till att styrelsen arbetar utefter dessa stadgar. Vid stadgebrott har revisor ansvar att informera medlemmar om detta under nästa föreningsmöte.
 4. Revisorn framlägger till verksamhetsårets första föreningsmöte sin berättelse för föregående verksamhetsår tillsammans med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för föregående styrelse.
 5. Revisorn och suppleant behöver ej vara medlemmar i föreningen.


15. Stadgeändring

 1. Ändring av dessa stadgar, med undantag för paragraferna "föreningen", "syfte", "oberoende", "medlemskap", "stadgeändring" och "Upplösning" kan ske genom beslut med två tredjedelars majoritet på års- och föreningsmöten.
 2. För ändring av ovan nämnda paragrafer krävs beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande års- eller föreningsmöten med minst en månads mellanrum.


16. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med fem sjättedelars majoritet av två på varandra följande års- eller föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum, varvid beslut om vilka institutioner som får till uppgift att förvalta föreningens tillgångar fattas. Dock ska LUDDs dokument och annat tryckmaterial doneras till 'Norrbottens Föreningsarkiv'. Ingen privatperson har rätt att göra anspråk på dessa tillgångar, ej heller får någon privatperson på något sätt gynnas av upplösningen.

Personal tools