Difference between revisions of "Stadgar"

From LUDD - Luleå Academic Computer Society

(Created page with "''These rules are currently only available in Swedish.'' Dessa regler gäller sedan årsmötet 2008-03-13. Äldre stadgar finns tillgängliga, fråga [[Administrators|rötterna]...")
 
Line 1: Line 1:
 
''These rules are currently only available in Swedish.''
 
''These rules are currently only available in Swedish.''
  
Dessa regler gäller sedan årsmötet 2008-03-13. Äldre stadgar finns tillgängliga, fråga [[Administrators|rötterna]].
+
Dessa regler gäller sedan årsmötet 2012-04-27. Äldre stadgar finns tillgängliga, fråga [[Administrators|rötterna]].
  
 
'''1. Föreningen'''
 
'''1. Föreningen'''
Line 9: Line 9:
 
'''2. Syfte'''
 
'''2. Syfte'''
  
Luleå Universitet Datorförening ska verka för att medlemmarna får större kunskaper om datorer, detta genom att ge möjlighet att utveckla och arbeta med hårdvara och mjukvara på operativ- systemsnivå.
+
Luleå tekniska universitets datorförening ska verka för att medlemmarna får större kunskaper om datorer i alla dess former, detta genom att ge möjlighet att diskutera, utveckla och arbeta med hårdvara och mjukvara på operativsystemsnivå, samt verka för att skapa en samhörighet mellan alla datorintresserade på universitetet.
  
 
'''3. Oberoende'''
 
'''3. Oberoende'''

Revision as of 08:49, 10 May 2012

These rules are currently only available in Swedish.

Dessa regler gäller sedan årsmötet 2012-04-27. Äldre stadgar finns tillgängliga, fråga rötterna.

1. Föreningen

Luleå Universitets Datorförening är en ideell förening. Föreningen skall drivas utan något som helst vinstsyfte.

2. Syfte

Luleå tekniska universitets datorförening ska verka för att medlemmarna får större kunskaper om datorer i alla dess former, detta genom att ge möjlighet att diskutera, utveckla och arbeta med hårdvara och mjukvara på operativsystemsnivå, samt verka för att skapa en samhörighet mellan alla datorintresserade på universitetet.

3. Oberoende

Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral och obunden.

4. Säte

Föreningen har sitt säte i Luleå.

5. Medlemsskap

För att bli medlem i Luleå Universitets Datorförening krävs inbetald medlemsavgift samt att man är inskriven eller anställd vid Luleå Tekniska Universitet.

6. Sammansättning och medlemmar

Föreningens sammansättning utgörs av dess medlemmar. Medlemsavgiften faställs av årsmötet. Medlem får ej företräda föreningen utan styrelsens medgivande. Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen eller av styrelsen utsedd person utträda ur föreningen. Medlemsskapet avslutas om medlem vid anmodan ej betalar medlemsavgift. Medlem som brutit mot stadgarna, av styrelsen beslitade regler, eller uppfört sig så att föreningen lidit skada, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, och/eller bli ersättningsskyldig.

7. Användning av system

För att medlem ska få använda Luleå Universitets Datorförenings datorsystem krävs att denne accepterar de krav som ställs för utnyttjande av systemet. Medlem som bryter mot ansvarsförbindelsen kan av systemansvarig stängas av från datorsystemet men styrelsen ska sedan ta upp avstängningen vid nästkommande styrelsemöte.

8. Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkneskapsår löper under tiden 1 juli t.o.m. 30 juni.

9. Årsmöten, Föreningsmöten

 1. Årsmötet och föreningsmöten är Luleå Universitets Datorförening högsta beslutande organ.
 2. Årsmötet och föreningsmöten utgöres av Luleå Universitets Datorförenings medlemmar.
 3. Årsmöte skall hållas i april eller maj månad. Föreningsmöten får ske närhelst så är påkallat men ett ska hållas i september eller oktober för att föredra revisionsrapporten och frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 4. Årsmötet och föreningsmöten får ej hållas under ferie eller tentamensperiod.
 5. Årsmötet och föreningsmöten sammanträder på kallelse av styrelsen.
 6. Rätt att hos Luleå Universitets Datorförenings styrelse kräva sammankallande av föreningsmöte tillkommer:
  • Styrelsemedlem
  • Luleå Universitets Datorförenings revisorer
  • Luleå Universitets Datorförenings medlemmar, om minst tio av dessa begär det
 7. Kallelse till årsmötet och föreningsmöte skickas ut via e-post till alla medlemmar senast 14 kalenderdagar före mötet.
 8. Kallelse skall uppta föredragningslista. Tillägg till föredragningslista anslås och skickas ut senast tre dagar före mötet.
 9. Motioner till års- eller föreningsmöte ska inkomma till styrelsen senast sju dagar innan mötet skall äga rum. De kan lämnas in elektroniskt men innan årsmötet öppnas ska det till styrelsen ha lämnats in en underskriven papperskopia. Senast tre dagar innan årsmötet ska styrelsen skicka ut inkomna motioner samt propositioner till alla medlemmar via e-post.
 10. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem. Röstning får ej ske genom fullmakt.
 11. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval bordläggs frågan till nästa möte, vilket måste sammankallas inom tre veckor. Undantag från ovanståede gäller vid stadgeändringar samt vid upplösning av föreningen.
 12. På årsmötet skall minst följande punkter upptas på dagordningen
  • Mötets öppnande
  • Mötesformalia
  • Ekonomisk redovisning
  • Rapport från revisorn angående bokföringens status
  • Behandling av motioner och propositioner
  • Fastställande av budget och medlemsavgift
  • Fastställande av verksamhetsplan
  • Val av ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter samt huvudsystemansvarig
  • Val av revisor med suppleant
  • Val av valberedning
  • Övriga val
  • Övriga frågor
  • Mötets avslutande
 13. På föreningsmötet i september/oktober skall minst följande punkter upptas på dagordningen
  • Mötets öppnande
  • Mötesformalia
  • Styrelsens verksamhetsberättelse
  • Kassa- och revisionsberättelse
  • Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
  • Behandling av motioner och propositioner
  • Övriga frågor
  • Mötets avslutande
 14. Vid årsmötet och föreningsmöten skall protokoll föras, som snarast efter mötet anslås på webben.

10. Valberedning

 1. Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar, varav en sammankallande.
 2. Valberedningens uppgift är att till årsmötet inkomma med förslag på:
  • ordförande
  • kassör
  • sekreterare
  • ledamöter
  • huvudsystemansvarig
  • revisorer
 3. I valberedningen ingående föreningsmedlem får ej kandidera till post som valberedningen har till uppgift att förbereda.
 4. Valberedningens förslag anslås samtidigt med kallelse till årsmötet.

11. Föreningens styrelse

 1. Luleå Universitets Datorförenings styrelse skall minst bestå av:
  • ordförande
  • kassör
  • sekreterare
  • 2 ledamöter
 2. Styrelsen väljs på årsmötet för perioden 1 juli - 30 juni.
 3. Styrelsen är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
 4. Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter och är ansvarig inför årsmötet.
 5. Styrelsen ska fatta beslut i löpande ärenden samt handha års- och föreningsmöten.
 6. Styrelsen ansvarar för att nya studenter får information om föreningen t.ex. genom att deltaga under nolleperioden, dela ut informationstidning eller arrangera en introduktionskväll.
 7. Styrelsen ansvarar för att annonsering av alla officiella arrangemang såsom introduktionskvällar, fester etc. i god tid annonseras till medlemmarna via avsedd e-postlista.
 8. Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt representera föreningen och föra dess talan.
 9. Kassören skall förvalta och föra bok över föreningens ekonomi och tillgångar.
 10. Sekreteraren skall föra protokoll över styrelsens möten.
 11. Systemansvarig skall ansvara för datorsystemet.
 12. Om en styrelseledamot avgår kan styrelsen välja en ny ledamot för samma period.
 13. Efter årsmötet fram tills den nya styrelsen tillträder skall den sittande styrelsen genomföra en överlämning.
 14. Kassören har i uppdrag att inför årsmötet ha bokföringen i sådant skick att denne kan göra en ekonomisk redovisning för den period som gått.

12. Styrelsemöten

 1. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, vilken skall vara styrelseledamot tillhanda senast en vardag före mötet.
 2. Varje styrelsemedlem äger rätt att hos ordföranden begära sammankallande av styrelsemöte.
 3. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 4. För att styrelsen skall äga beslutsrätt krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.
 5. Vid styrelsemöte skall protokoll föras, vilket justeras av ordföranden samt publiceras på webben.
 6. Systemansvarig har närvarorätt, förslagsrätt och yttranderätt på styrelsemöten samt rösträtt för frågor rörande dennes ansvarsområde.
 7. Medlemmar har normalt närvarorätt, förslagsrätt och yttranderätt på styrelsemöten men styrelsen kan besluta annat för enskilda punkter.

13. Revision

 1. Till grund för revision av verksamheten ligger stadgarna samt allmän lagstiftning.
 2. Revision av föreningens verksamhet utföres av en revisor som jämte en suppleant utses av årsmötet.
 3. Revisorn framlägger till årsmötet sin berättelse för föregående verksamhetsår tillsammans med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Revisorn och suppleanten behöver ej vara medlemmar i föreningen, men extern yrkesrevisor anlitas ej.

14. Stadgeändring

 1. Ändring av dessa stadgar, med undantag för paragraferna "föreningen", "syfte", "oberoende", "medlemskap", "stadgeändring" och "Upplösning" kan ske genom beslut med två tredjedelars majoritet på års- och föreningsmöten.
 2. För ändring av ovan nämnda paragrafer krävs beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande års- eller föreningsöten med minst en månads mellanrum.

15. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med fem sjättedelars majoritet av två på varandra följande års- eller föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum, varvid beslut om vilka institutioner som får till uppgift att förvalta föreningens tillgångar fattas. Ingen privatperson har rätt att göra anspråk på dessa tillgångar, ej heller får någon privatperson på något sätt gynnas av upplösningen.

Personal tools